Publications

Facilitating Mutual Legal Assistance in the Western Balkans Towards removing obstacles in international cooperation in criminal matters Prof. André Klip

EUROJUST Data protection at EUROJUST
Mbrojtja e të dhënave në Eurojust
Заштита на податоци во Европравда
Zaštita podataka u eurojustu

Handbook on Joint Investigation Teams
Manual mbi Ekipet e përbashkëta hetimore
Прирачник за заеднички истражни тимови
Priručnik o zajedničkim istražnim timovima
 
Co-funded by the
German Federal Government